SALON-750-WEB

עדנה שבתאי, סופרת, עורכת, ואשת ספר, אשר ערכה את ספריו של יעקב שבתאי לאורך שנים, ערכה את “ויטוריה”, ספר הביכורים של דפנה ויטלה בן בסט. המפגש בין סופרת לעורכת, הדיאלוג, חילוקי הדעות הרגעים שהיו בדרך, על כך תספרנה עדנה ודפנה במפגש.