SALON-750-300WEB33

דינה רוזנטל קצינת משטרה בגמלאות, היתה חלק מצוות החקירה שפענח את רצח השופט עדי אזר, על פיענוח הרצח וכלי החקירה שסייעו בפיתרון החידה “למה“?