salon31-01

לראשונה בישראל – מכשיר פיננסי המחבר בין השקעה חברתית לתשואה כלכלית וקידום נשים. 
בהשתתפות: יעל עובדיה, יואל חשין ואירה פרידמן.